Menu Zamknij

Realizacja badania

Badanie terenowe realizuje wyłonione w drodze przetargu konsorcjum firm DANAE i Realizacja Sp. z o.o.. Pierwsze wywiady zostały przeprowadzone w ramach badania pilotażowego pod koniec 2017 roku. Badanie kwestionariuszem ASQ:SE-2 z rodzicami najmłodszych dzieci oraz badanie kwestionariuszem MINI Kid z dziećmi i młodzieżą do 17 roku życia zostało ukończone w październiku 2018 roku. Część terenowa badania CIDI zostanie zakończona w drugiej połowie 2019 roku.

Szkolenia

Niezbędnym warunkiem uczestnictwa ankietera w projekcie był udział w pięciodniowym szkoleniu i uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu certyfikacyjnego. Szkolenia odbywały się w 2018 i na początku 2019 roku. Były prowadzone przez interdyscyplinarny zespół trenerów posiadający bogate doświadczenia badawcze oraz doświadczenie w realizacji pierwszej edycji badania.

Egzamin certyfikacyjny miał postać indywidualnej rozmowy ankietera z dwójką trenerów. Rozmowy trwały zwykle 20-30 minut i ich zakres obejmował materiał przekazany w czasie szkolenia oraz znajomość narzędzi badawczych wykorzystanych w badaniu.

Ankieterzy

Do realizacji wywiadów przeszkolono ponad 200 ankieterów z całej Polski.

W trakcie szkoleń szczególną uwagę zwracano na zdolności komunikacyjne potencjalnych kandydatów, zdolności językowe, umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Przez sytuacje trudne rozumie się tutaj wszelkiego rodzaju zaskakujące zachowania respondentów, niestandardowe okoliczności prowadzenia wywiadów.

Rekrutując ankieterów do badania brano pod uwagę wykształcenie oraz dotychczasowe doświadczenie zawodowe. Atutem było posiadanie doświadczenia w realizacji projektów badawczych, ze szczególnym naciskiem na obszar szeroko pojętego zdrowia. Większość ankieterów zaproszonych do badania posiadała doświadczenie co najmniej 1 roku w pracy w charakterze ankietera oraz realizowała wcześniej badania na temat zdrowia.

Kolejnym niezbędnym do udziału w projekcie EZOP II elementem była biegłość w korzystaniu z komputera i umiejętność pracy w środowisku Internetu. Badania w ramach projektu EZOP II realizowane są metodą CAPI, czyli Computer Assisted Personal Interview. Bez podstawowych umiejętności pracy na komputerze prowadzenie wywiadów byłoby niemożliwe. Co więcej, ze względu na bardzo rozbudowany kwestionariusz do badania CIDI brak płynności w pracy z komputerem powodowałby niepotrzebne trudności realizacyjne i znacząco wpływałby na jakość uzyskanych odpowiedzi.

Praca w „terenie”

Do wylosowanych respondentów zostały rozesłane listy z zaproszeniem do udziału w badaniu.

Obowiązkiem ankietera jest podjęcie odpowiedniej liczby prób dotarcia do respondenta, koniecznej do przeprowadzenia wywiadu lub definitywnego stwierdzenia niemożności przeprowadzenia wywiadu ze wskazanym respondentem (maksymalnie 4 wizyty). Wszystkie próby kontaktu powinny być przez ankietera odnotowane w specjalnym formularzu wizyt.

W przypadku badań realizowanych z osobami niepełnoletnimi ankieter musi uzyskać zgodę na udział dziecka w badaniu od rodzica lub opiekuna prawnego.

Dowiedz się więcej –> Wykonawcy

Powrót do strony głównej >>>