Menu Zamknij

Dobór próby

Ogólna charakterystyka

Badanie obejmuje przeprowadzenie 15 000 wywiadów na losowej próbie reprezentatywnej dla ogółu ludności Polski. W ramach badania różnych grup wiekowych przewidziano:

  • 12 000  wywiadów WHO WMH-CIDI (osoby w wieku 18 lat i więcej)
  •  2 000  wywiadów MINI Kid (osoby w wieku od 7 do 17 lat)
  •  1 000  wywiadów ASQ:SE-2 (wywiady z rodzicami dzieci od 0 do 6 lat)

Procedura doboru – warstwowanie

Badanie zostanie przeprowadzone na losowej próbie reprezentatywnej mieszkańców Polski. Próba jest wylosowana z odpowiednim nadmiarem – kompensującym spodziewany ubytek respondentów na skutek błędnych adresów, odmów i innych przyczyn nieuczestniczenia wylosowanej osoby w badaniu. W tym celu, próbę losową zwiększono do 25 tys. osób (ASQ:SE-2 – 1 664 osoby, MINI Kid – 3 336 osób, CIDI – 20 000 osób). Poziom realizacji wywiadów (response rate – RR) określono na około 60%.

Operat losowania

Operat próby stanowi rejestr ludności PESEL (Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności). Rejestr mieszkańców jest prowadzony zgodnie z właściwością miejscową przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. W rejestrze gromadzone są dane osób, które wykonały obowiązek meldunkowy na terenie danej gminy. Ewidencja polega na rejestracji określonych w ustawie z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 388.) podstawowych danych identyfikujących tożsamość oraz status administracyjno-prawny osób fizycznych. (źródło https://www.gov.pl/cyfryzacja)

W badaniu została dobrana próba losowa, warstwowa z proporcjonalną alokacją. Losowanie próby przebiegało w dwóch etapach. W pierwszym, posługując się bazą PESEL, utworzono warstwy terytorialne określone przez województwo (16 województw) oraz klasę wielkości miejscowości. Podstawą warstwowania były dane GUS na dzień 30.06.2017 roku. Klasę wielkości miejscowości zdefiniowano następująco: Warszawa, miasta powyżej 500 tys., miasto 200-499 tys., miasto 100-199 tys., miasto 50-99 tys., miasto 20-49 tys., miasto 10-29 tys., miasto do 10 tys. oraz wsie. Określono liczbę mieszkańców w każdej warstwie. Liczba wywiadów do zrealizowania w każdej z warstw została ustalona tak, aby była ona proporcjonalna do liczby dorosłych osób zamieszkujących daną warstwę w grupach wiekowych 0-6 lat, 7-17 lat, 18-29 lat, 30-39 lat, 40-49 lat, 50-64 lata, 65-85+ lat. Do badania zostały włączone wszystkie miasta o liczbie ludności większej niż 50 tys. (86 miast). Pozostałe gminy były losowane proporcjonalne do swojej wielkości.

Określono liczbę mieszkańców w każdej warstwie. Liczba wywiadów do zrealizowania w każdej z warstw została ustalona tak, aby była ona proporcjonalna do liczby dorosłych osób zamieszkujących daną warstwę w grupach wiekowych 0-6 lat, 7-17 lat, 18-29 lat, 30-39 lat, 40-49 lat, 50-64 lata, 65-85+ lat. Do badania zostały włączone wszystkie miasta o liczbie ludności większej niż 50 tys. (86 miast). Pozostałe gminy były losowane proporcjonalne do swojej wielkości.

W drugim etapie w każdej z wybranych gmin wylosowano potencjalnych respondentów indywidualnie, tak aby w każdej warstwie terytorialnej struktura wylosowanej próby była proporcjonalna do struktury ludności każdej warstwy ze względu na płeć oraz grupy wieku.

Po zakończeniu losowania próba została zważona tak, by rozkład demograficzny próby odpowiadał rozkładowi demograficznemu dorosłej populacji Polski. Procedura ważenia danych będzie miała istotny wpływ na ocenianą liczbę i częstotliwość zaburzeń oraz różnice pomiędzy wartościami ważonymi i nieważonymi w zależności od typu zaburzenia.

Ważenie próby

Struktura zrealizowanej próby ze względu na rozkład takich cech jak płeć, wiek, miejsce zamieszkania czy województwo poszczególnych respondentów może różnić się od struktury całej populacji. Dla skompensowania tych różnic zostanie dokonane ważenie analityczne uwzględniające wyżej wymienione cechy.

Przewidywane jest ważenie danych po badaniu, z następujących powodów:

  • zróżnicowania prawdopodobieństw wyboru respondentów,
  • braków realizacyjnych,
  • różnic w danych demograficznych pomiędzy PESEL i GUS,
  • konieczności korygowania rozkładów do danych GUS dla wybranych zmiennych istotnie różnicujących, a będących w badaniu zmiennymi losowymi itp.

Próba była realizowana metodą do wyczerpania, co oznaczało konieczność wielokrotnych powrotów (maksymalnie 4 wizyty) pod wskazany adres w poszukiwaniu wylosowanej osoby. Każdy ankieter otrzymał tzw. wiązkę wywiadów (dla CIDI n=10, dla MINI Kid n=8, dla ASQ:SE2 n=8), którą musiał zrealizować zanim otrzyma kolejną.

Respondentem w badaniu mogła zostać wyłącznie osoba wylosowana.

Dowiedz się więcej –> Realizacja badania

Powrót do strony głównej >>>